Algemene voorwaarden

Artikel 1) Algemeen

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van United Supplies:

De Boomgaard 11-5

1243 HV s'-Graveland

Tel: (+31) 035 220 1000

Email: sales@unitedsupplies.nl

Internet: www.unitedsupplies.nl

KvK: 32.05.05.80

BTW: NL00.62.64.530B01

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de volledige United Supplies site, op alle aanbiedingen, alle offertes en opdrachten, alle bestellingen en overeenkomsten van United Supplies.

Door gebruik te maken van enig onderdeel van de site en/of het plaatsen van een bestelling geeft de Koper expliciet aan met deze Algemene Voorwaarden akkoord te gaan.

Definities:

In deze Algemene Voorwaarden wordt met "site", bedoeld (tenzij in deze voorwaarden of in de overeenkomst waarop die voorwaarden van toepassing zijn verklaard uitdrukkelijk anders is overeengekomen) de website van United Supplies met het webadres www.unitedsupplies.nl.

In deze Algemene Voorwaarden wordt onder "overeenkomst" verstaan: elke overeenkomst die tussen de Koper en United Supplies tot stand komt, alsmede iedere wijziging daarvan of aanvulling daarop. Bovendien vallen alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst onder de definitie "overeenkomst".

In deze Algemene Voorwaarden wordt met "Koper", bedoeld: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die in de uitoefening van een beroep of bedrijf een overeenkomst met United Supplies heeft gesloten of wil sluiten, evenals de vertegenwoordigers en gemachtigden en rechtsopvolgers van genoemde natuurlijke personen of rechtspersonen.

In deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken van "zaken" en "producten". Met beide termen worden bedoeld: alle zaken die het onderwerp van een overeenkomst vormen.

Onder zaken en producten worden bedoeld: cartridges en toebehoren voor printers, faxen en kantoormachines alsmede kantoorartikelen in de breedste zin des woords.

Wijzigingen en aanvullingen in deze Algemene Voorwaarden gelden slechts indien en voor zover zij door United Supplies zijn vastgelegd. Bovendien heeft United Supplies te allen tijde het recht de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen c.q. nieuwe voorwaarden te hanteren. De meest actuele versie van de Algemene Voorwaarden is te vinden op de site www.united supplies.nl.
 
 
2) Gebruiksvoorwaarden van de United Supplies site

2.1 Toezicht en beveiliging

Met het oog op beveiliging en zeker te stellen dat deze website beschikbaar blijft voor alle gebruikers houdt United Supplies toezicht op het netwerkverkeer om ongeautoriseerde pogingen om informatie te uploaden, te veranderen of op andere wijze schade te veroorzaken aan de website of United Supplies in kaart te brengen. Iedereen die gebruik maakt van deze website gaat nadrukkelijk akkoord met dit toezicht.

2.2 Privacy

Wij beschouwen uw privacy als een eerste prioriteit. De gegevens die wij verzamelen indien u ervoor kiest om deze aan ons ter beschikking te stellen, stellen ons in staat om u informatie toe te zenden over producten en diensten waarin u belangstelling heeft getoond. De gegevens kunnen voor dit doel ter beschikking worden gesteld aan bedrijfsonderdelen binnen United Supplies. Door uw gegevens aan ons ter beschikking te stellen gaat u ermee akkoord om deze aan te wenden voor het gebruik zoals hierboven is aangegeven. Wij zullen uw gegevens zonder uw toestemming niet doorgeven aan derden buiten United Supplies tenzij dit valt binnen het kader van het voldoen aan een bestelling, opdracht of een verzoek. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de Koper worden gewijzigd. Indien het bevoegd gezag of een rechterlijk vonnis tot openbaarmaking van persoonsgegevens gelast, dienen wij daaraan gehoor te geven.

Ongeautoriseerde pogingen om enige vorm van informatie die in onze systemen zijn opgeslagen te veranderen, beveiliging uit te schakelen of te omzeilen of om dit systeem te gebruiken voor andere doelen dan waarvoor het is bestemd zijn verboden en kunnen leiden tot strafrechtelijke vervolging. Indien bij toezicht blijkt dat er bewijs aan het licht komt voor mogelijke criminele activiteiten dan kan dit ter beschikking worden gesteld aan de hierop betrekking hebbende autoriteiten.

2.3 Virussen en veiligheid

De United Supplies internetsite wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-) virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden, kan helaas niet gegarandeerd worden. Deze internetsite kan tevens links bevatten naar niet-United Supplies sites. United Supplies is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.

2.4 Copyright verklaring website

De volledige inhoud van de website www.United Supplies is het eigendom van United Supplies tenzij anders aangegeven. Alle rechten zijn voorbehouden. Geen enkel onderdeel van deze website mag worden nagemaakt, verzonden of gekopieerd in welke vorm en met welke middelen dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van United Supplies; het is wel toegestaan om informatie te downloaden die als zodanig voor vrij gebruik ter beschikking is gesteld.

2.5 Disclaimer site

De documenten die op deze website zijn geplaatst, kunnen hypertext links bevatten of informatie die ontwikkeld en onderhouden worden door andere publieke en particuliere organisaties. Deze links en informatie zijn opgenomen voor het gemak van de bezoekers van deze website. United Supplies geeft geen garantie voor wat betreft de detaillering, relevantie, geldigheid of volledigheid van welke informatie in links dan ook. Daarnaast is het aanbrengen van links of informatie in relatie tot andere websites dan die van United Supplies niet bedoeld om daar extra aandacht of gewicht aan te geven en tevens is het niet de bedoeling om hieruit enige vorm van support, aanbeveling of onderschrijving van meningen uit af te leiden. Dat geldt eveneens ten aanzien van commerciële producten of diensten die door deze externe websites worden aangeprezen of de organisaties die deze websites ondersteunen hetzij via merk- of productnaam of op enig andere wijze. Enige verwijzing naar specifieke commerciële producten, processen of diensten of het gebruik van bedrijfs- en handelsnamen en merken op de websites van United Supplies is slechts bedoeld voor het informeren en het gemak van bezoekers van deze website en dient op geen enkele wijze te worden opgevat als aanbeveling of begunstiging uit naam van United Supplies. De meningen en opvattingen van auteurs die hierin genoemd worden vormen niet noodzakelijkerwijs de meningen en opvattingen van United Supplies en dienen derhalve dan ook niet te worden aangewend voor advertenties of productpromotie.

2.6 Disclaimer aansprakelijkheid

Alles wordt in het werk gesteld om juiste en volledige informatie te verstrekken. Desalniettemin is er - in het licht van alle beschikbare artikelen en informatie die vaak met korte deadlines worden geüpload - geen garantie te geven dat er zich geen fouten of vergissingen voordoen. United Supplies claimt niet dat de juistheid, volledigheid of relevantie van de inhoud van deze website boven fouten verheven is en doet in relatie hiertoe geen beloften en geeft daarvoor ook geen garanties. Foto's of afbeeldingen van een product of zaak gelden als bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot ontbinding van een overeenkomst of enigerlei vorm van schadevergoeding. Enige vorm van aansprakelijkheid met betrekking tot fouten of het ontbreken van informatie in de inhoud van deze website wordt nadrukkelijk afgewezen.
 
2.7 Vragen, suggesties en commentaar

United Supplies wil geen vertrouwelijke informatie via deze internetsite ontvangen, of informatie die auteursrechtelijk of op andere wijze door u of door derden is beschermd. Elke vorm van informatie, in de vorm van suggesties, ideeën, etc. die wij van u ontvangen wordt door United Supplies gezien als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten.

2.8 Door United Supplies verzonden e-mail

Door United Supplies verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaarmaking, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. United Supplies staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Artikel 3) Bestellen en de totstandkoming van een overeenkomst

3.1 De Koper gaat door het doen van een bestelling expliciet akkoord met deze Algemene voorwaarden.

3.2 De Koper kan een bestelling plaatsen via de site www.unitedsupplies.nl. Bevestigingen van bestellingen worden per e-mail verzonden.

3.3 De overeenkomst tussen de Koper en United Supplies komt tot stand zodra en indien United Supplies de betreffende bestelling heeft geaccepteerd.

3.4 De verzendkosten zijn 3,50 euro (exclusief BTW) voor zendingen binnen Nederland; 5,00 euro (exclusief BTW) voor zendingen naar België. Een dropshipment kost 4,00 euro (exclusief BTW). De francovrije grens is 250,00 euro (exclusief BTW), waarbij uitsluitend francovrij wordt geleverd indien de bestelling uitsluitend uit huismerkproducten bestaat.

Artikel 4) Prijzen

De prijzen van United Supplies worden op de site en in aanbiedingen weergegeven exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. De valuta is Euro's, tenzij anders aangegeven.

Op ieder door United Supplies te bepalen moment kunnen prijzen worden aangepast. Voor overeenkomsten die volledig zijn afgesloten hebben prijswijzigingen geen consequenties.

Artikel 5) Leveringstermijn, verpakking en transport

5.1 De opgave van de leveringstermijn geschiedt bij benadering en is voor United Supplies niet bindend en nimmer een fatale termijn.

5.2. De verpakking en gereed maken voor verzending van een bestelling wordt zo zorgvuldig mogelijk gedaan door United Supplies.

5.3 Transport van een bestelling wordt bepaald door United Supplies. United Supplies is verantwoordelijk voor een goede aflevering van bestelde zaken/producten tot het moment van de feitelijke overdracht van het goed.

5.4. De aflevering zal plaatsvinden op basis van de leveringstermijn waarbij United Supplies geen invloed heeft op en niet verantwoordelijk gesteld kan worden voor vertragingen die door de transporteur veroorzaakt worden.

5.5. Indien United Supplies gegevens behoeft van de Koper voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Koper deze juist en volledig aan United Supplies ter beschikking heeft gesteld.

5.6 De Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is United Supplies gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Koper. Levering geschiedt " ex works" , zijnde vanaf het magazijn vanwaar de levering door of namens United Supplies plaatsvindt.

5.7 De Koper dient na aflevering de inhoud te controleren. Indien de bestelling onverhoopt niet volledig of onjuist mocht zijn, dient de koper zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst, contact op te nemen met United Supplies. Na deze termijn worden geen manco' s meer in behandeling worden genomen.

5.8 United Supplies heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.9 United Supplies is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. In geval levering in fases moet iedere deellevering direct na aflevering worden gecontroleerd en moeten manco's zo snel mogelijk, doch binnen 2 werkdagen na ontvangst worden gemeld. Na deze termijn worden geen manco's in behandeling genomen.

5.10 Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Koper of van de bevoegde instanties wordt gewijzigd dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Koper aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs, product en termijn van uitvoering.

Artikel 6) Risico-overgang

6.1 Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Koper over op het moment waarop zaken aan de Koper in de macht van de Koper worden gebracht.

Artikel 7) Garanties

7.1 De door United Supplies te leveren zaken / producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen de Europese Unie. Bij gebruik buiten de Europese Unie dient de Koper zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden.

7.2 De garantie en garantietermijn is overeenkomstig de garantie die verstrekt wordt door een fabrikant van een bepaalde zaak of product.
Originele printersupplies en kantoorartikelen in de breedste zin van het woord vallen dan ook onder fabrieksgarantie. De garantietermijn van originele supplies geldt zoals deze is vastgesteld door de fabrikant van het betreffende artikel. Koper dient  garantie op originele printer- en kantoorsupplies rechtstreeks te claimen bij de fabrikant. United Supplies kan van deze voorwaarde afwijken maar is dit niet verplicht. Garantie op originele supplies wordt door United Supplies uitgesloten. Op fabrieksgaranties zijn de voorwaarden van de fabrikant aanvullend op de onderhavige voorwaarden van overeenkomstige toepassing.
Eigen merk compatible en remanufactured printersupplies: levenslange garantie.

7.3 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit normale slijtage, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, wijzigingen aan de zaak of product, beschadiging door opzet of onachtzaamheid, onjuiste opslag of onderhoud door de Koper en / of door derden zonder schriftelijke toestemming van United Supplies.

7.4 De Koper is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking komen. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan United Supplies te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat United Supplies in staat is adequaat te reageren. De Koper dient United Supplies in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

7.5 Indien de Koper tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Koper blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken. Evenmin komt de Koper een beroep op verrekening toe.

7.6 Indien van een zichtbaar gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Koper geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling tenzij anders overeengekomen.

7.7 Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan bestaat de enige remedie eruit dat United Supplies de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst zal vervangen of vergoeden.

7.8 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van United Supplies daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Koper. Eventueel onderzoek zal vooraf met de Koper worden besproken.

7.9 Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Koper in rekening gebracht worden.

7.10 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens United Supplies en de door United Supplies bij de uitvoering van een overeenkomst ingeschakelde derden, ongeacht de grondslag van die vordering, één jaar.

7.11 Garanties vervallen indien de Koper op enigerlei wijze niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 
Artikel 8) Aansprakelijkheid

8.1 Indien United Supplies aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade of vergoeding van welke aard ook bijvoorbeeld uit hoofde van ongedaanmakingsverbintenissen, onverschuldigde betaling etc., dan is de aansprakelijkheid van United Supplies beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de betreffende bestelling c.q. het gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

8.2 United Supplies is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

8.3 Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen, ongeacht de reden, is United Supplies niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake zou zijn van opzet of indien er sprake zou zijn van aantoonbare grove schuld van United Supplies.

Artikel 9) Vrijwaring

9.1 De Koper vrijwaart United Supplies voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan United Supplies toerekenbaar is.

9.2 Indien United Supplies uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Koper gehouden United Supplies zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Koper in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is United Supplies, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van United Supplies en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Koper.

Artikel 10) Intellectuele eigendom

10.1 United Supplies behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. United Supplies heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Koper ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 11) Conformiteit

11.1 De door United Supplies opgegeven kleuren, hoeveelheden, aanduidingen en afmetingen van haar producten worden zo zorgvuldig mogelijk weergegeven maar gelden slechts ter benadering. United Supplies kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele afwijkingen die zich zullen voordoen.

Artikel 12) Aanbiedingen en acties

12.1 De aanbiedingen en acties van United Supplies zijn vrijblijvend. United Supplies is pas gebonden aan de gestelde acties als zij de orders heeft bevestigd. Afwijkingen of onjuistheden in deze orderbevestiging dienen binnen 3 dagen schriftelijk aan United Supplies kenbaar gemaakt te worden. Toezeggingen die mondeling gedaan worden door medewerkers van United Supplies dienen schriftelijk bevestigd te worden om als rechtsgeldig gezien te worden.
 
 Artikel 13) Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

13.1 United Supplies is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

- De Koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

- Na het sluiten van de overeenkomst United Supplies ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Koper de verplichtingen niet zal nakomen;

- De Koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

- Indien door de vertraging aan de zijde van de Koper niet langer van United Supplies kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is United Supplies gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

13.2 Voorts is United Supplies bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van United Supplies kan worden gevergd. Hieronder valt onder meer de situatie, waarin United Supplies door stakingen van derden of gebreken in de levering door zijn toeleveranciers of in de diensten van haar vervoerders niet in staat is de overeenkomst adequaat uit te voeren.

13.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van United Supplies op de Koper onmiddellijk opeisbaar. Indien United Supplies de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

13.4 Indien United Supplies tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. De ongedaanmakingsverbintenissen zijn eveneens uitgesloten.

13.5 Indien de ontbinding van een koopovereenkomst aan de Koper toerekenbaar is, is United Supplies gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

13.6 Indien de Koper zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is United Supplies gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Koper, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. De ongedaanmakingsverbintenissen zijn eveneens uitgesloten.

13.7 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door United Supplies, zal United Supplies in overleg met de Koper zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Koper toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor United Supplies extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Koper in rekening gebracht. De Koper is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij United Supplies anders aangeeft.

13.8 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Koper, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Koper niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het United Supplies vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van United Supplies op de Koper zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

13. 9 Indien de Koper een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Koper in rekening worden gebracht.
 
 Artikel 14) Betaling en incassokosten

14.1 Betaling dient te geschieden binnen de overeengekomen termijn en zoals vastgesteld bij de bestelling. United Supplies biedt aan Kopers de mogelijk voor betalingen met:

Internetbankieren (IDEAL)

Vooruitbetaling

Factuur  (Compatible supplies 30 dagen factuur. Originele supplies 8 dagen factuur. Compatible en Originele supplies in een mixorder  14 dagen factuur)

Artikel 15) Eigendomsvoorbehoud

15.1 Alle door United Supplies in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van United Supplies totdat de Koper alle verplichtingen uit de met United Supplies gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. Het risico met betrekking tot de reeds geleverde zaken gaat echter reeds over op de Koper vanaf het moment van aflevering.

15.2 De Koper is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

15.3 De Koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van United Supplies veilig te stellen, waaronder het herkenbaar houden van de zaken als eigendom van United Supplies.

15.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Koper verplicht om United Supplies daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Artikel 16) Overmacht

16.1 In geval van storm, brand, waterschades, staking, overheidsmaatregelen, vertraging bij transport in het buitenland, vertraging in de aanvoer, in- en exportbeperkingen, oproer, oorlog, gebreken in de levering door toeleveranciers en alle (overige) gevallen van overmacht, heeft United Supplies het recht om hetzij de levertijd met de duur van de belemmering verlengen, hetzij de verkoop, voor zover deze door de belemmering wordt getroffen, te annuleren. Daarnaast behoudt United Supplies het recht om een andere overeenkomst met de Koper af te sluiten.

16.2. Indien een situatie van overmacht zich voordoet zoals hierboven benoemen dan zal United Supplies op schriftelijk verzoek van de Koper binnen 10 dagen mededelen welke mogelijkheid van toepassing is.

16.3. In het geval van overmacht heeft de Koper geen recht op enigerlei van schadevergoeding.
 
Artikel 17) Geheimhouding en overdracht van rechten

17.1. Alle data en informatie die tussen United Supplies en de Koper worden uitgewisseld zullen door de Koper als vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend binnen zijn eigen organisatie worden gebruikt. Het is aan de Koper en medewerkers in zijn organisatie niet toegestaan om data en informatie onder voorafgaande schriftelijke toestemming van United Supplies aan een derde of derden kenbaar te maken.

17.2 Het is de Koper niet toegestaan uit enige overeenkomst voorvloeiende rechten aan een derde of derden over te dragen zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van United Supplies.

Artikel 18) Afwijkingen in de Algemene Voorwaarden

18.1 Indien er sprake is van tegenstrijdigheid tussen een specifieke overeenkomst en de Algemene Voorwaarden dan geldt de specifieke overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven in de overeenkomst.

18.2. Alle overige bepalingen blijven van kracht indien van een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken.

18.3. De Koper kan geen rechten ontlenen aan het feit dat United Supplies op een bepaald punt of onderdeel afwijkt of haar toekomende rechten niet geheel of gedeeltelijk uitoefent.

Artikel 19) Geschillen en Recht

19.1 United Supplies zal eventuele geschillen zoveel mogelijk in overleg met de Koper oplossen.

19.2 Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden, almede op de overeenkomst.

19.3 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.

19.4. Alle geschillen die tussen partijen uit hoofde van of in verband met een overeenkomst vallend onder deze Voorwaarden mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Het oordeel van de rechter is bindend voor alle partijen.
 
Top