Cookie PolicyWij beschouwen uw privacy als een eerste prioriteit. De gegevens die wij verzamelen indien u ervoor kiest om deze aan ons ter beschikking te stellen, stellen ons in staat om u informatie toe te zenden over producten en diensten waarin u belangstelling heeft getoond. De gegevens kunnen voor dit doel ter beschikking worden gesteld aan bedrijfsonderdelen binnen United Supplies.

Door uw gegevens aan ons ter beschikking te stellen gaat u ermee akkoord om deze aan te wenden voor het gebruik zoals hierboven is aangegeven. Wij zullen uw gegevens zonder uw toestemming niet doorgeven aan derden buiten United Supplies tenzij dit valt binnen het kader van het voldoen aan een bestelling, opdracht of een verzoek. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de Koper worden gewijzigd. Indien het bevoegd gezag of een rechterlijk vonnis tot openbaarmaking van persoonsgegevens gelast, dienen wij daaraan gehoor te geven.

Ongeautoriseerde pogingen om enige vorm van informatie die in onze systemen zijn opgeslagen te veranderen, beveiliging uit te schakelen of te omzeilen of om dit systeem te gebruiken voor andere doelen dan waarvoor het is bestemd zijn verboden en kunnen leiden tot strafrechtelijke vervolging. Indien bij toezicht blijkt dat er bewijs aan het licht komt voor mogelijke criminele activiteiten dan kan dit ter beschikking worden gesteld aan de hierop betrekking hebbende autoriteiten.
 
 
Top